Intressegrupper och projekt

Även om ledamöterna får ett litet arvode varje år är styrelseuppdraget ett ideellt arbete och tiden är begränsad eftersom du samtidigt ska sköta ditt vanliga jobb. Till hjälp har styrelsen därför använt sig av intressegrupper i specifika frågor och projekt. Terrassgruppen är ett sådant exempel som bildades i samband med renoveringen av densamma 2009. Deras uppgift var att genom frågeformulär till medlemmarna undersöka vilka behov som fanns och utifrån dem ta fram en kravspecifikation till leverantörer för att sedan styrelsen skulle kunna göra en relevant upphandling av utrustning och möblering av terrassen. Idag har gruppen utvecklats till en intressegrupp för terrassen, dess planteringar och utsmyckning.

Känner du också att du vill engagera dig, men inte har resurser för att sitta med i styrelsen, vore vi tacksamma för om du kontaktade oss via formuläret. Berätta vad du vill och brinner för.

Arbetsgrupper är ett annat sätt att bereda beslutsunderlag. Arbetsgrupper används vid större projekt där kontakten med en extern part är frekvent och insamlandet av fakta ibland komplext. Arbetsgruppen består av ledamöter ur styrelsen, som helt eller delvis fått mandat av hela styrelsen att driva en fråga framåt. Arbetsgruppen informerar övriga i styrelsen löpande och de strategiska besluten fattas av hela styrelsen på de månatliga styrelsemötena. Takprojektet är ett exempel på ett sådant stort projekt där en del av styrelsen arbetar med det löpande arbetet med ekonomi, underhåll, överlåtelser och felanmälan, medan den andra delen jobbar i projektet. Eftersom stora projekt löper över väldigt lång tid är det eftersträvansvärt att hitta arbetsgrupper med en viss kontinuitet. Nedan en kort beskrivning av några projekt.

 

Takprojektet

Start: Motion från medlem våren 2011. Beslut på extrastämman den 13 februari 2014 att genomföra styrelsens förslag. Projektet drivs och bekostas av en extern samarbetspartner och regleras av ett avtal med föreningen, som bland annat innehåller föreningens del av vinsten vid försäljning av de byggda bostadsrätterna.

Status: Pågående.

Version 1 Idéskiss inför presentation på stämman 2012. Olle Rex arkitektbyrå.

Version 2 Första förslaget som visades på extrastämman 2014. Olle Rex arkitektbyrå. 

Bygglov beviljat av Stadsbyggnadsnämnden 30 juni 2014. Bygglovet återkallat av Länsstyrelsen 19 december 2014. Överklagan till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen följde Länsstyrelsens beslut våren 2015. Föreningen och projektbolaget ansökte om prövningstillstånd hos överdomstolen för mark och miljö, men efter sommaren 2015 meddelade man att ärendet inte kom att prövas. 

Version 3 Ingick i bygglov 1. Olle Rex arkitektbyrå.  

7 september 2015 samlades styrelsens arbetsgrupp tillsammans med projektbolaget för att lägga upp strategin med att lämna in en ny bygglovsansökan anpassad efter de erfarenheter som första resan levererat. Arkitekten skissade på ett nytt förslag utan att förändra lägenhetsyta och antal lägenheter. Den 22 december 2015 lämnades ett nytt bygglov in till Stadsbyggnadskontoret, samtidigt som en process påbörjades där vi i samråd med stadsbyggnadskontoret gjorde förändringar i förslaget som bättre svarade upp mot de försiktighetsprinciper som påtalats av Länsstyrelsen. 3 april 2017 beviljades ett nytt bygglov av stadsbyggnadsnämnden. Beslutet att bevilja bygglovet fattades på grundval av det tjänsteutlåtandet från stadsbyggnadskontoret, där nämnden rekommenderades att bifalla förslaget. Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen som den 25 augusti meddelade att man återkallat bygglovet, med motiveringen att förslaget inte tog tillräcklig hänsyn till grundidén och att det fanns en uppenbar risk att den ursprungliga arbetarstadsdelen Kristineberg med alltför exklusiva lägenheter förlorar sin karaktär. Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark och miljödomstolen som biföll Länsstyrelsens beslut att häva bygglovet. 

Version 4 Ingick i bygglov nr 2. Rex+ Arkitektbyrå AB. Klicka för större bild.

Under sommaren upparbetades ett helt nytt förslag till påbyggnad som i ännu högre grad tog hänsyn till de synpunkter som Länsstyrelsen definierat i sin motivering till sitt beslut. Glaspartierna minskades för att påbyggnaden mer ska smälta in i ursprungstanken och omgivningen. En ny bygglovsansökan togs fram, men lämnades aldrig in hösten/vintern 2018, då varken Stadsbyggnadskontoret heller Skönhetsrådet stöttade ansökan. Arbetet fortsatte med att fila på ansökan och bearbeta de instanser som påverkar politikerna i Stadsbyggnadsnämnden mest. Hösten 2019 lämnades den redigerade bygglovsansökan in. I mars 2020 beviljades bygglov i byggnadsnämnden. Processen fortsatte med att få bygglovet att vinna laga kraft under våren och Länsstyrelsen hanterade de överklaganden som inkommit. Efter sommaren meddelade Länsstyrelsen att man hävt bygglovet med hänvisning till försiktighetsprincipen. En princip som är svårtolkad för den som söker bygglov, då den från gång till annan kan kompletteras med nya synvinklar av tjänstemännen på Länsstyrelsen. Ärendet överklagades till Mark- och miljödomstolen för ytterligare prövning och där är vi nu hösten 2020, nästan sju år efter beslutet på vår extrastämma. Den 29 april 2021 tillkännagavs Mark- och miljödomstolens beslut: Med ändring av länsstyrelsens beslut fastställer mark- och miljödomstolen Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stads beslut den 19 mars 2020 i ärende med dnr 2018-14703-575, att ge bygglov för påbyggnad/tillbyggnad och yttre ändringar på fastigheten Jerusalem 2 i Stockholms kommun. Med andra ord vann vi och fick tillbaka vårt bygglov, men eftersom fem personer överklagade beslutet och ansökte om prövningsrätt i Överdomstolen för mark och miljö, fick vi vänta ända till den 29 september innan fick besked om att bygglovet vunnit laga kraft och att Överdomstolen valt att inte pröva beslutet. Nu går projektet in i nästa fas, genomförandet.

Version 5 Ingår som gestaltning i 

bygglov nr 3 inskickad hösten 2019.

Sammanfattning av Version 5 - med bygglov som vann laga kraft 29 september 2021

Arbetet inleddes med en studie av byggnaden, dess geografiska sammanhang och historiska kontext. I denna inledande undersökning fastnade vi för enkelheten i Björn Hedvalls former, och omsorgen i detaljerna.

Vår analys var att den befintliga byggnadens renodlade formspråk bör hanteras med försiktighet. Begreppet Subtilis blev en idémässig ingång i gestaltningen, att med små och omsorgsfulla grepp skapa nyansskillnader mot det underliggande huset.

Utformningen av förslaget lutar sig mot denna tanke och viljan att varsamt infoga sig i ett sammanhang av äldre bebyggelse.

Omvandling av lokaler till bostadsytor

Projektet omfattar ombildning av bostadsrätterna 0901 och 1002 Levertinsgatan 1 för att utöka lägenhetsytan genom sammanslagning med intilliggande lokaler. 

Projektet drevs och bekostades av respektive bostadsrättshavare och reglerades genom avtal med föreningen.

Start: Beslut på extrastämma 14 december 2010

Status: Genomfört

Lokal "Fiskaffären" i ursprungsskick nu integrerad med lgh 1002. 

"Översättarlokalen" i ursprungsskick nu integrerad med lgh 0901.

                                   

Nedan resultatet av omvandlingsprojektet; 

en trivsam och inbjudande miljö som i samarbete med Stockholms Stad bibehöll tillgängligheten till garageplan och badklipporna genom en ny trappa.

GarageprojektetStart: Uppsägning av avtal med Stockholm Parkering mars 2014 efter styrelsebeslut.

Status: Fas 1 och Fas 2 genomfört. 

Samtliga hyresgäster sades upp av Stockholm Parkering i vecka 46, 2014. Föreningen tog över garaget 1 januari 2015 och tecknade nya avtal med hyresgästerna. I samband med detta gjordes två garageavtal om till lokalavtal med marknadsanpassad hyra. Övertagandet av garaget blev ekonomiskt fördelaktigt och vid bokslutet för 2015 kunde styrelsen konstatera ett uppskattat bidrag till intäkterna. Från 1 april 2017 kontrakterades förvaltningsbolaget Parkando för att hantera föreningens hyresavtal, köer och kundsupport.

Under 2015 och 2016 gjordes en utredning om underhållsbehovet, som ledde till fas 2 i Garageprojektet; en omfattande betongrenovering där huvudsyftet var att ersätta väggen mot Levertinsgatan, som var i mycket dåligt skick. I samband med renoveringen gjordes en kommersiell översyn av P-platserna där hänsyn togs till behov efterfrågade av hyresgästerna. Fasta låsbyglar till MC-platserna installerades och en utredning startades kring laddstolpar. En utredning som pågår. Byggstart och etablering för renoveringsarbetet 11 september 2017. Arbetet blev omfattande och pågick fram till midsommar 2018 i olika etapper. 

Mer om garaget, villkor och styrelsens ambitioner här.