Energideklaration

Kommentarer till Energideklarationen 2019-05-02

Energimätningarna utfördes perioden 2018-01-01 - 2018-12-31 och omfattar även obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och obligatorisk radonmätning. Energiklasserna graderas från A till G, där A är det optimala läget och G är den klass som sämst tillvaratar och utnyttjar levererad eller egenproducerad energi. I vårt fall är fastigheten ursprungligen byggd och anpassad till egenproducerad energi genom en oljeeldad panna. Genom införandet av ett fjärrvärmenät i Stockholm har fastigheten successivt anpassats till den nya tekniken, men har fortfarande kvar den ursprungliga lösningen för ventilation - självdrag. I Energideklarationen ges ett förslag att byta ut nuvarande lösning för mekaniskt styrd ventilation, ett så kallat FTX-aggregat. Det är förmodligen en bra idé, men blir en tämligen isolerad åtgärd som bara påverkar den lokal vi benämner uthyrningslägenheten i femman. Det är endast i den lokalen och i vårt garage som vi har mekaniska lösningar för ventilation. Alla våra bostadsrätter får sin tilluft via självdrag.

Bedömningen av deklarationen är ändå att vi håller oss på en normal nivå i förhållande till jämförbara fastigheter. Vår energiprestanda hamnade på 164 kWh/kvm för mätperioden jämfört med referensvärdet för liknande byggnader på 162 kWh/kvm. Görs jämförelsen däremot med de nyproduktionskrav som föreligger är skillnaden stor. 85 kWh/kvm är nuvarande krav för nyproduktionen. Oavsett hur styrelsen hanterar resultatet med bifogade rekommendationer pågår en ständig dialog med förvaltningen på Riksbyggen och deras experter för att optimera våra system för uppvärmning. Just nu pågår ett arbete för att undersöka hur vi kan förbättra och trygga varmvattenförsörjningen i fastigheten. Tidigare i vår har vi förbättrat den digitala styrningen av vår undercentral som är själva hjärtat i systemet och som styr hur vi bäst tar tillvara inkommande varmvatten från fjärrvärmenätet.