Våra ordningsregler

Ansvar för ordningen 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. 

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar! 

För vem gäller reglerna 

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och de hyresgäster som hyr någon av HSB:s bostadsrätter. 

Vad händer om ordningsreglerna inte följs 

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. 

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning. 

Har Du frågor 

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar, bostadsrättslagen samt regler och förordningar från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Broschyr från MSB finns att läsa/ladda ner under Dokument. Regler för underhåll och ROT-arbeten finns närmare beskrivet i avsnittet Renovera och underhålla.

Dessa Ordningsregler fastställdes på 

Föreningsstämman den 16/5-2006

1. Om allmän aktsamhet 

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. 

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med Riksbyggen 0771-860 860 (dygnet runt) eller någon i styrelsen. 

c) Våra hissar regleras genom ett fullservicekontrakt med KONE och fel anmäls på tel. 08-775 72 00 

2. Om säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. 

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. 

c) Lämna inte källardörrar olåsta. 

d) Var försiktig med eld. 

e) Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare. Samtliga lägenheter har fått en brandvarnare installerad. Som bostadsrättsinnehavare är det din skyldighet att se till att den fungerar. 

f) Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid. 

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el* betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. 

*el i gemensamma utrymmen not 2018-02-03

4. Balkonger, altaner

Balkonger/altaner får inte användas för: 

a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. 

b) skakning av mattor, sängkläder mm. 

c) grillning.

Placera blomlådor innanför balkongräcket. 

Se till att balkongdörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. 

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov. 

5. Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder mm finns piskställning* utanför grovsoprum på garagenerfarten.

*sedan vårstäddagen 2016 har vi ingen piskställning och rekommenderar istället dammsugning samt vädring på balkong eller terrass, not 2018-02-03

6. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. 

7. Tvättstuga

Föreningen har totalt 2st tvättstugor, belägna i 1:an och 5:an. Bokningstavla och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Utanför 1:ans tvättstuga finns även en mindre maskin för spontant, obokat användande. Se särskilda anvisningar anslagna på dörren.

OBS! Mattor får endast tvättas i grovtvättmaskinen i femmans tvättstuga. 

8. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rollatorer 

Cyklar ska förvaras i cykelrummet eller i cykelställen och inte ställas på gräsmattorna. Barnvagnar och rollatorer får inte placeras i entrén eller i trapphusen. Särskilda barnvagnsförråd finns i varje port. Mopeder hänvisas till garaget och kontakt tas med Parkando för access, se flik om parkering. 

9. Terrassen/Gården

a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. 

b) Terrassen får användas för privata arrangemang. Glöm inte att i förväg informera grannarna. 

c) Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Det är inte tillåtet att placera marschaller direkt på terrassen. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar. 

d) Det är inte tillåtet att grilla på terrassen*. 

*föreningen har köpt in en grill för gemensamt användande på terrassen med särskilda regler som finns att ta del av på Mitt Riksbyggen not 2020-05-21

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Föreningen källsorterar elavfallet. En särskild burvagn är placerad i grovsoprummet för ändamålet. Vänligen respektera anslaget på dörren angående vad som får slängas och inte. 

b) Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman och kan orsaka driftstopp i vår sopsug. 

c) Grovsoprummet används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar, andra kemiska produkter och all utrustning med kylmedia får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation. 

d) Tidningar, glas, plast källsorteras och lämnas vid kommunens sopsorteringsplats utanför VI/Coop Nära på Hjalmar Söderbergs väg. 

11. Källare och vind 

I källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden. 

12. Parabolantenn/Markiser

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp något på fasaden såsom parabolantenn eller markiser. Parabolantenn eller motsvarande får inte heller monteras på balkongräcke utan styrelsens godkännande. 

13. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar, trapphus eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning. 

14. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör. Placering av högtalare och begränsning av basregistret kan innebära förbättringar både för ditt lyssnande och grannens sömn. 

15. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. På Mitt Riksbyggen hittar du ansökningsblankett.

16. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. 

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. 

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme. 

Mer om underhållsansvaret hittar du under Renovera och underhålla.

17. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. Läs mer under Renovera och underhålla.

18. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Anlitar du en mäklare sker detta enligt rutin.

Ladda ner ordningsreglerna här.