Styrelsens sammansättning

Förtroendevald revisor:

Inger Nordlander

Valberedning:

Birgitta Salomonsson

Inger Nordlander

Styrelsen efter stämmobeslut

2023 / 2024:  

Ordinarie

Helena Gidlöf -  Ordförande

Fredrik Vikström

Daniel Oscarsson 

Jesper Dahlqvist 

Erik Lindblad

Carl Gustafsson

Karin Wikare 

David Svannäs - HSB ledamot

Suppleanter    

Henrik Tornvall

Johan Edqvist

Robin Lidberg