Renovera och underhålla

Det mesta av underhållet i föreningens lägenheter ansvarar du som bostadsrättshavare för. Underhållet av själva fastigheten och våra gemensamma system ansvarar vi för gemensamt, genom en del av den avgift som du betalar in till föreningen varje månad. Förhållandet mellan det du ansvarar för och vårt gemensamma ansvar finns reglerat i föreningens stadgar och förtydligat i vår gränsdragningslista.

Samtliga ROT-arbeten, renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten, ska anmälas till styrelsen genom blanketten Anmälan av renovering till styrelsen.

Detta för att säkerställa att vi är överens om ansvarsfrågan och vilka ordningsregler som gäller för anlitade entreprenörer och hantverkare. Råder någon osäkerhet kontakta styrelsen.

På sidan Dokument hittar du all dokumentation som reglerar ansvarsfördelningen och beskriver vad du som bostadsrättshavare får och inte får göra utan styrelsens medgivande. Där hittar du också myndighetsinformation, som beskriver

vilka åtgärder som kräver bygganmälan och vad du generellt behöver tänka på när du anlitar en entreprenör/hantverkare. Se även sidan Våra Stadgar som beskriver övergripande vad som gäller i föreningen. 

Att äga en bostadsrätt är en frihet. En frihet med ansvar. Är det så att en bostadsrättshavare brister i sitt ansvar och försummar sin plikt att underhålla lägenheten på ett sådant sätt att det äventyrar säkerheten och tryggheten för andra medlemmar har styrelsen rätt enligt § 36 i stadgarna att beställa och genom entreprenör avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad om ingen annan lösning finns.

Status avseende badrum

När det gäller badrum kan det vara svårt att själv bedöma när det är dags att renovera och byta tätskikt. Det är också kostsamt varför det är viktigt att varje bostadsrättshavare har en särskild underhållsplan för sitt underhållsansvar när det gäller badrummet. 1994 i samband med förvärvet av fastigheten och något efter att bostadsrättsföreningen bildades gjordes en omfattande renovering där byte av föreningens avloppsstammar byttes. I samband med detta renoverades alla badrum som fick nya tätskikt. Ett tätskikt för våtrum har inte samma livslängd som en avloppsstam, varför det kommer att krävas att varje bostadsrättshavare själv bekostar en badrumsrenovering innan föreningen beslutar om nästa stambyte. I vår gemensamma underhållsplan som budgeterar underhållsbehovet över tid framgår att nästa stambyte ska genomföras 2054. Det är då sannolikt att badrummen behöver renoveras och byta tätskikt åtminstone två gånger under denna sextioårsperiod. Detta utifrån branschfakta att ett tätskikt med normalt användande har en livslängd på 20-30 år. Krasst räknat för ett badrum som inte renoverats sedan 1994 skulle det betyda att tätskiktet behöver åtgärdas senast 2024 och sedan en gång till i samband med stambyte 2054. Detta är optimistiskt räknat och förutsätter att inga synliga brister upptäckts tidigare. Det är lätt att inte ta hänsyn till detta. Särskilt för medlemmar som nyligen förvärvat en bostadsrätt eller för dem som står i valet och kvalet att förvärva en. När det gäller badrum blir underhållsansvaret så tydligt och det gäller att skapa en buffert för detta redan tidigt om man inte vill och kan låna hela beloppet. Kostnaden för en badrumsrenovering ligger på närmare hundra tusen kronor utan ROT-avdrag, men att låta bli kan bli ännu dyrare.

Status avseende bredbandsanslutning

I föreningen finns två bredbandsnät, ett gammat COAX nät från Tele2 och ett nytt fibernät från Telenor. Anslutningen till Tele2 finns oftast inne i lägenheten i närheten av en lämplig plats för TV.  COAX koppling är seriekopplad, vilket innebär att flera lägenheter är sammankopplade. Det är därför förbjudet att göra någon åverkan på COAX-anslutningen, då det påverkar grannars anslutning. Fiberanslutningen från Telenor finns oftast vid lägenhetens ytterdörr och kan vid en renovering förlängas in i lägenheten till valfri och lämplig plats för en router. Ta kontakt med styrelsen om du är osäker eller har vidare frågor.