Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Styrelsemöte 5 november

skickad 22 nov. 2014 15:32 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 22 nov. 2014 15:43 ]
Sammanfattning av styrelsemötet 5 november 2014 av styrelsens ordförande.

Tvättstugan – Vad är det egentligen som gäller?
På förekommen anledning har regler, både skrivna och oskrivna, diskuterats på de senaste styrelsemötena. Styrelsens ambition är att vi alla ska känna en trygghet med att de regler vi gemensamt kommit överens om efterlevs och att det inte råder något tvivel om vad som gäller. Hur vi ska få ordning på detta har styrelsen inte lyckats komma överens om.

Min personliga reflektion är att vi idag har tydliga regler, men att det kan vara lite si och så med regelefterlevnaden. Idag har vi en tydlig regel som beskriver att vi ska göra rent efter oss. Detta kan naturligtvis tolkas och utövas på många olika sätt, men om inte ens luddfiltret är rensat i torktumlaren, när man kommer ner för att tvätta, anser jag att man misslyckats med att leva upp till minimikraven. En annan tydlig regel är bokningen. Tvättstugan bokas för tre timmar, varken mer eller mindre. Dyker du inte upp efter 30 minuter är bokningen förverkad. Borde vara en smal sak, ändå förekommer tvister om vad som gäller. Tvättstugan har alltid varit en källa för tvister. Det har till och med skrivits böcker om hotfulla lappar från landets tvättstugor, men måste det vara så?

 • Styrelsen bordlade frågan till nästa styrelsemöte.

Förändring av rutin vid överlåtelser

 • Efter beslut skickas nu överlåtelser först till Riksbyggen som gör en sökning på köparen och säljaren. Obetalda avgifter, pantsättningar kontrolleras och en kreditupplysning görs på köparen innan överlåtelsen skickas till styrelsen för godkännande av ny/nya medlem/mar. Ny adress för överlåtelser är aviserad på hemsidan under mäklarforum.

Krav på tydlig prislista för fastighetskötartjänster

 • Allting kostar pengar, så även besök av fastighetsskötaren, när detta sker utanför ordinarie arbetstid. Förslaget gällde avisering av Riksbyggens prislista i anslutning till Felanmälan på vår hemsida. Ett förtydligande på hemsidan kommer. Sedan tidigare har styrelsen även en ambition att kunna förmedla vettiga hantverkstjänster. Detta kvarstår.

Statusrapport Takprojeketet

 • Inget besked från Länsstyrelsen angående beslut om bygglovet. Förhoppningen är att beviljat bygglov ska vinna laga kraft innan årsskiftet. Ett överklagande av Länsstyrelsens beslut är högst troligt och att bygget ska komma igång innan sommaren 2015 verkar osannolikt.

 • Hyresnämnden har kallat till ett möte med de fem medlemmar i föreningen som motsatt sig extrastämmans beslut den 13 februari i år. Mötet äger rum den 14 januari. Representant från styrelsen biträdd av jurist från HSB och en sakkunnig från projektbolaget (GGB) kommer att delta. 
 • Upphandling av lämplig entreprenör har lett till ett nytt steg i utvecklingen av projektet. GGB kommer försöka att sälja byggrätten och överenskommelsen med föreningen till en lämplig leverantör. Läs mer om vad det innebär här…
 • Styrelsen ser inte detta som någonting negativt, men avkrävde av arbetsgruppen tätare kommunikation under arbetet med att analysera vad detta får för praktiska konsekvenser. En tät dialog sker just nu mellan GGB och den av styrelsen utsedda arbetsgruppen.
 • Arbetsgruppen som består av Tommy Sörstrand, Johan Bergman, Daniel Oscarsson, Fredrik Kemling och Elena Falck fick fortsatt förtroende av styrelsen.

Övertagandet av garaget

 • Vår förvaltare Stellan Björnlund deltog på mötet. Tillsammans med Fredrik Kemling har de sammanställt en lista över vad som måste beslutas om. Några beslut kunde fattas andra bordlades till mötet den 26 november. Resultatet av hittills fattade beslut hittar du här…

Genomgång av budget för 2015

 • Ett budgetförslag från vår ekonomiska förvaltare på Riksbyggen delades ut till styrelsen och efter en kort genomgång ombads ledamöterna att gå igenom förslaget hemma och återkomma med förslag på ändringar på mötet den 26 november.

Avtal

 • Genomgång av avtal avseende bredband och grovsopor pågår. Inga beslut fattades.

Drift och underhåll
 • Information: Nya källsorteringskärl uppsatta i grovsoprum. Uppmärkning saknas dock. Elburen har flyttat in till övriga kärl i grovsoprummet (godkänt av sophämtarna). Detta medger större utrymme i cykelrummet.
Comments