Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Sammanfattning av årsmötet den 20 maj

skickad 21 maj 2015 07:22 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 7 juni 2015 21:10 ]

Omkring 20 deltagare engagerade sig i det gångna verksamhetsåret och gladdes åt omförhandlade räntor, nya intäkter och styrelsens fortsatta tro på att få bygga på taket. Förutom genomgång av räkenskaperna handlade styrelsens föredragande om fyra fokusområden, som varit dominerande under verksamhetsåret 2014.

Takprojektet
Bygglovet från juni 2014 drogs i december tillbaka av Länsstyrelsen som ogillade Byggnadsnämndens beslut. Detta har under början av 2015 överklagats till Tingsrätten som i april bara fastställde Länsstyrelsens beslut. Det beslutet är överklagat och vi väntar på besked från Överdomstolen för Mark och miljö. Förhandlingar pågår löpande med intressenterna, bland annat för att enas om och anpassa strategier för bygglovsprocessen. För att säkerställa att avtalade överrenskommelser håller över tid pågår diskussioner om någon form av indexering.

Garaget
I mars 2014 sades avtalet med Stockholm Parkering upp och från 1 januari driver vi genom avtal med Riksbyggen garaget i egen regi. Som en extra service till våra medlemmar har vi skapat två köer. En för föreningens medlemmar och en för externa, där våra medlemmar har förtur. Styrelsen har tagit höjd för att det finns ett uppdämt underhållsbehov, dels genom en justering av hyresnivåer, dels genom avsättning av medel i underhållsplanen. På sikt kommer garaget bidra med en betydande del av intäkterna till föreningen. Jämfört med den hyra som Stockholm Parkering betalade kommer utfallet 2015, trots kostnader orsakade av en vattenläcka, vara positivt.

Terrassen
Våren 2014 gjordes krafttag för att skapa en mer användarvänlig och mysig miljö på vår stora och fina terrass. Möbler, växter och tillbehör inhandlades och placerades ut. Egentligen var det först under sommaren 2014, som terrassen blev den oas terrassgruppen planerat för efter renoveringen 2009. Aldrig tidigare har så många nyttjat terrassen vilket förmodligen, inte bara berodde på de materiella förutsättningarna utan även på vädret.

Trivsel
Det blev många styrelsemöten under 2014 där frågor om ordning och reda behandlades. Regelverk för tvättstugorna dammades av och aviserades, men en hel del kvarstår när det gäller efterlevnaden av våra gemensamma ordningsregler. Fortfarande placeras bråte i källargångarna och våra trapphus hålls inte rena i den utsträckning som krävs. Detta är en fråga som styrelsen i egenskap av fastighetsägare måste lösa för att leva upp till de krav som myndigheter och leverantörer ställer på oss.

Vidare valdes en ny styrelse. Samtliga ordinarie ledamöter som stod i tur att avgå valdes om för en ny tvåårsperiod och en ny suppleant valdes in. För detaljer se stämmoprotokolletRevisor och revisorssuppleant valdes om för en ny mandatperiod liksom valberedningen

Förutom fokusområdena och erforderliga val föredrogs motionen om att skapa kommersiell förrådsuthyrning till medlemmar och externa. Något beslut fattades aldrig, men stämman ställde sig positiv till förslaget och avvaktar ett beslutsunderlag. Eventuellt blir det beslut på en extrastämma i höst. Ta gärna del av den förstudie som Fredrik Kemling i styrelsen gjort. Se nedan.

Ċ
Wictor Stiebel,
21 maj 2015 11:39
Comments