Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Resumé av föreningens årsstämma 2016

skickad 17 maj 2016 08:43 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 3 feb. 2018 07:07 ]

Stämmodeltagarna utgjorde inte någon stor del av föreningens sammanlagda medlemsantal om 129 medlemmar, men det var ett gäng nyfikna som samlats i Roddklubbens lokal nere vid vattnet. Nyfikna på vad som händer med vårt hus och vår gemensamma ekonomi. Tommy Sörstrand föreningens ordförande valdes av stämman till ordförande för mötet och inledde med en presentation av styrelsens sammansättning under mandatperioden.Efter presentationen av styrelseledamöterna övergick redovisningen till att beskriva föreningens ekonomiska ställning och det överskott som presenterats i bokslutet. Överskottet härrör till största delen av de intäkter som skapats genom övertagandet av Kristinebergsgaraget. Sedan 1 januari 2015 driver vi nu garaget i egen regi.

Överskottet är planerat att användas till en omfattande renovering av garaget och framförallt den betongvägg som vetter mot Levertinsgatan. Väggen är i dåligt skick och släpper igenom vatten. Planering pågår och i samband med renoveringen är det också tänkt att en optimering av utrymmet ska ske, för att förbättra tillgängligheten till våra P-platser.


 Styrelsen redovisade vidare att en ökning gjorts i avsättningen till underhållsfonden nu när garaget ingår i fastighetens underhållsplan på ett annat sätt än tidigare. Detta kommer att innebära att underhållsfonden bättre svarar upp mot underhållsbehovet och att resultaträkningen blir mer relevant.

En stor del av det arbete som styrelsen lade ner under verksamhetsåret 2015 ser vi resultatet av först i år och något som kommer redovisas i nästa års redovisning. Styrelsen är ändå stolta och vill gärna redovisa det arbete som lett fram till de förbättringar som implementerats under våren.

 
Även om rutinerna för användandet ännu inte är på plats och slutbesiktning inte gjorts kan vi utanför ettans tvättstuga nu se resultatet av arbetet med att skapa en SPONTANTVÄTT.

Ett annat projekt som länge studerats, vridit och vänts på, är att skapa ett rum för övernattning i vår gemensamhetslokal, som idag endast har ett begränsat användningsområde. Nu är rummet tömt och föreningens arkiv är flyttat till undercentralen. Kvarstår är möblering och en lättare uppfräschning med lite färg, samt ett system för bokning.

Från första januari 2016 har vi också startat ett systematiskt brandskydd för fastigheten. Brandsläckare har installerats och branddörrar har fått nya dörrstängare. En brandskyddsansvarig har utsetts som tillsammans med våra trapphusansvariga kommer se till att vi som bor i huset får ett tryggt boende.


En enkät genomfördes bland medlemmarna för att undersöka intresset för att hyra extra förråd. Intresset visade sig vara ganska ljumt varför projektet för närvarande vilar. 

Terrassgruppen fortsätter sitt idoga arbete med att göra vår attraktiva terrass ännu mer attraktiv och användarvänlig. Årliga planteringar av bland annat de exklusiva Pelargonierna från Ekenäs handelsträdgård. Inför säsong 2016 har en ny sittgrupp samt en solstol inhandlats.

I resultatrapporten framgår att den avgift som månatligen debiteras varje bostadsrätt till stor del går åt till att drifta fastigheten. I driften som uppgår till 54 % av våra gemensamma kostnader ingår reparationer, underhåll och förbättringsåtgärder, men den stora delen hela 44% är kostnader för värme, vatten och el, där kostnaden för uppvärmning är den stora posten.

Idag har vi en modern undercentral som installerades 2013 och som effektivt hanterar den fjärrvärme vi köper, men optimering av systemet pågår ständigt för att uppnå ett maximalt utnyttjande med tillfredsställande inomhusklimat i våra lägenheter kombinerat med bra ekonomi.

En annan post som påverkar vår ekonomi är räntorna på våra lån. 55 % av våra sammanlagda och redovisade tillgångar ägs av banken. För närvarande med dagens låga ränta innebär det att 23 % av det du betalar varje månad går till våra räntekostnader. Det är den lägsta andelen i föreningens historia och beror självklart på det låga ränteläget.

Vill du som medlem ta del av hela presentationsmaterialet ligger det på Riksbyggens Kundwebb. Alla medlemmar har där tillgång till en boendewebb. Under Min förening och Dokument hittar du en mapp som heter Årsmöten, stämmor och där finns materialet. Hur du skapar ett konto med hjälp av OCR-koden på din avgiftsavi beskrivs på inloggningssidan.

Stämman fastslog resultat- och balansräkning och kunde med stöd av revisorernas berättelse besluta att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet innan det var dags att avsluta med de obligatoriska valen. Valberedningen presenterade sitt förslag och stämman biföll. Inga förändringar i sittande styrelse utan det blev omval på samtliga ledamöter som stod i tur att avgå. Däremot presenterades en förstärkning genom Mathias Hallberg som valdes in som suppleant i styrelsen. 

Protokollet från årsstämman hittar du under Stämmoprotokoll.

/Tommy Sörstrand.

Comments