Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Ny bygglovsanmälan inskickad den 22 december 2015

skickad 30 dec. 2015 01:58 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 3 feb. 2018 07:14 ]
2014 inkom vi genom GGB Properties AB, vår samarbetspartner i projektet, med ett förslag till bygglov för fastigheten, som omfattade påbyggnad med 14 lägenheter på befintlig byggnad. Stadsbyggnadskontoret ansåg att förslaget inte kunde bedömas som lämpligt ur varsamhetsaspekt med hänsyn till ursprungsbyggnadens karaktärsdrag och att det dåvarande förslaget var ett för dominerande tillägg till byggnadens enkla funktionalistiska kvaliteter. Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm biföll ändå bygglov då man ansåg att åtgärden skulle utgöra en vacker och trevlig boendemiljö för 14 familjer i den täta och miljövänliga stadsdelen, bli en berikande och utvecklande ny årsring och förstärka platsens stadsmässighet.

Bygglovet överklagades av Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen, vilka i det mesta hänvisade till:
  • att det karaktärsskapande platta taket skulle ersättas med ett oroligt tak med terrasser, låga balkongfronter och sedumbeklädnad, 
  • att, precis som Stadsbyggnadskontoret ansåg, de stora glaspartierna skulle påverka byggnaden på ett sätt som inte kunde bedömas som varsam och att den enkla funktionalistiska gestaltningen skulle krönas av en eller två våningar med ett mer varierat uttryck.
Inför det nya förslag som lämnats in till Staden 2015-12-22 har tidigare uttalanden från samtliga instanser grundligt värderats, både ur ett arkitektoniskt, antikvariskt och juridiskt perspektiv. Arkitektteamet på Rex+ Arkitektbyrå AB har därefter fått uppdraget att med dessa värderingar som grund samt med hänsyn till den byggrätt som föreligger, utarbeta ett nytt förslag där man lyhört efterföljt samtliga uttalanden från tidigare förslag.

Bild från bygglovsansökan av Rex+ Arkitektbyråer AB

En stor minskning av glasytorna är gjord då det nya förslaget har omkring 1/3 mindre glas jämfört med det första förslaget. När det gäller det platta taket ger det nu, genom att terrasser inte byggs och takbeklädnaden blir i plåt, inte det oroliga och varierande intryck som kunde uppfattas i det första förslaget utan har getts en minimalistisk och funktionalistisk gestaltning som i mångt och mycket påminner om Björn Hedvalls ursprungstanke. Fasaden är förändrad för att minska det oroliga intrycket från det första förslaget och de övre våningarna har dragits in så att påbyggnaden inte upplevs som ett så dominerande tillägg som det första kunde uppfattas. 

I arbetet med det nya förslaget har byggnadsantikvarien Christina Andersson anlitats, för extern värdering av de synpunkter som inkommit på förra förslaget, för att implementera en antikvarisk grund i hänsynen till kulturvärdesfrågorna och för att löpande komma med synpunkter och förslag på gestaltningen. Christina Andersson är en erfaren byggnadsantikvarie och sakkunnig kontrollant av kulturvärden enligt PBL. Hon har tidigare arbetat inom Stockholms Stadsmuseum med inventeringar och kulturvärdesklassificeringar av byggnader i Stockholm. Tillsammans med GGB Properties AB är styrelsen stolta över det förslag som arkitektteamet arbetat fram. Det blir en mot fastigheten varsam och vacker påbyggnad som ändå tillför en uttalad årsring med stor hänsyn tagen till byggnadens funktionalistiska ursprung. Påbyggnaden tillför bostäder för 14 familjer i ett kollektivtrafiknära område och är helt i linje med de förtätningsstrategier som uttrycks i översiktsplanen. 

Vi i styrelsen ser detta som ännu ett steg mot ett förverkligande av de ambitioner som tagit en stor del av styrelsens fokus ända sedan en motion kom in till oss våren 2011. Ett stort steg som vi verkligen tror på och vi hoppas verkligen att samtliga instanser förstår värdet av att vi får göra detta. Att vi blir 14 till som delar på kostnaderna för drift och underhåll är att framtidssäkra fastigheten, samtidigt som det ger 14 familjer ett boende lite utöver det vanliga i ett redan attraktivt område.

Comments