Om vår förening‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Anteckningar från styrelsemötet 30 september 2015

skickad 7 okt. 2015 01:16 av Wictor Stiebel   [ uppdaterad 3 feb. 2018 07:17 ]
Medlemmar som gått och funderat på om det är möjligt att skydda sin lägenhet genom att montera markiser kan nu på hemsidan ta del av både riktlinjer och ett avtal som tecknas mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Texten som hanterar ansvarsfördelning, materialval och hur du som medlem ska gå tillväga godkändes på mötet och ligger nu uppe under Blanketter och Broschyrer.

Rapport från mötet med GGB, takbyggarna
Efter att överdomstolen för Mark och Miljö ej beviljat prövningstillstånd för vårt ärende har arbetet startat med att ta fram nya bygglovshandlingar, baserade på den erfarenhet som tillförts projektet i de olika instanserna. Ett utkast till nytt bygglov presenterades på mötet med en ritning som arbetsgruppen tror bättre ska möta den kritik som tidigare förslag fick. För att genomförandeavtalet ska fungera under den tid som processen kräver och att den ursprungliga överrenskommelsen består, även om intressenter byts ut och nya kommer in, har ett tilläggsavtal tagits fram. Avtalet ligger nu för granskning hos en jurist på HSB.

Vårt garage
Efter övertagandet av garaget från Stockholm Parkering har styrelsen fått en annan fokus på garaget, eftersom vi nu är hyresvärd. Läckan som besvärade hyresgästerna är nu tätad, men diskussionen pågår om vilken nivå vi ska ligga på. Självklart måste de av mögel angripna gipsskivorna tas bort och en mer beständig konstruktion skapas. För att få en mer heltäckande bild av vad vi måste åtgärda och vad vi bör åtgärda har styrelsen anlitat en konsult som ska genomföra en analys av väggar, golv och pelare. När besiktning är genomförd kommer styrelsen att ha ett beslutsunderlag och ett fullgott förfrågningsunderlag att gå vidare med.

Våra hyresgäster
Styrelsen gick igenom status på våra hyresavtal. Tidigare har styrelsen beslutat att två lokalavtal som tidigare ingått i garaget ska göras om till lokalavtal. Dessa avtal är nu klara för att tecknas med respektive hyresgäst. Avtalen är marknadsanpassade och reglerade för kommersiell verksamhet. Avtalet med MC-klubben är uppsagt och går ut den sista december. Lokalen är tänkt att användas till förråd för de nya lägenheterna på taket, men eftersom arbetet inte kommit igång kommer MC-klubben att erbjudas ett så kallat rivningskontrakt. MC-klubben har meddelats, men avtal har ännu inte tecknats.

Våra ombildade bostadsrätter i ettan
Några åtgärder kvarstår i de åtaganden som bostadrättshavarna för lägenheterna 0901 och 1002 Levertinsgatan 1 avtalat med föreningen i samband med sammanslagning av lokaler och upplåtandet av nya bostadsrätter. Stadsbyggnadskontoret kräver bullermätningar vilket har beställts av bostadsrättshavarna. Muren mot uteplatsen, samt del av grind kvarstår på lägenhet 1002. När detta är genomfört kan slutbesiktning med föreningen göras.

Kommersiell förrådsuthyrning
Stämman den 20 maj i år gav styrelsen i uppdrag att konkretisera förslaget att hyra ut förråd till medlemmar och externa. Som ett inledande arbete presenterades en enkät på mötet för att insamla medlemmarnas syn och behov. Korrigeringar antecknades och vid nästa möte får styrelsen besluta om innehåll och när enkäten ska delas ut.

Budeget 2016
Inför fastställande av budget 2016 beslutade styrelsen att följande reservering ska göras mot det budgetförslag som inkommit från Riksbyggen. 

  • Personalkostnader, där styrelsens och revisorernas arvoden ingår, ska justeras efter de beslutade ändringar som fattades på stämman 20 maj i år. 
  • Belopp i relation till den analys som ännu inte kommit styrelsen tillhanda avseende garagerenovering, ska föras in under underhåll och skrivas av på förslagsvis 50 år, beroende på renoveringens omfattning. 
  • Avsättning till underhållsfonden ska räknas upp enligt tidigare rekommendationer från Riksbyggen, som bättre relaterar till vår underhållsplan.

Rapport från fastighetsskötaren 

  • Solidlås har accepterat att skadan på garageporten orsakats av dem och bytt ut handtaget. Fönstret ska också bytas. Material beställt. 
  • Grind på terrass kommer att fixeras för att eliminera att låsfunktionen hakar upp sig med jämna mellanrum. Jobbet är beställt. 
  • Armaturer i fastighetens trapphus börjar åldras och platsskydden ramlar ner. Byten sker löpande till närvarostyrda ledarmaturer.

Avtal med Bredbandsbolaget
Nytt bredbandsavtal är tecknat med Bredbandsbolaget för ensamrätt i vårt fastighetsnät. Avtalet gäller två år, men hindrar inte föreningen att dra in ett parallellt fibernät om vi skulle vilja. Avtalet ger samtliga medlemmar HSB-avtalet. Styrelsen återkommer med information när avtalet börjar gälla och hur våra medlemmar får del av det.

Städdag beslutades till den 7:e november klockan 10.00

Vad är styrelsens roll avseende ombyggnadsärenden och hur ska dessa hanteras? 
En viktig fråga för att skapa en smidig rutin, när fler och fler vill bygga om föreningens lägenheter. Vad är det egentligen som gäller? Någon generell diskussion kring hur styrelsen ska hantera dessa ärenden hann vi inte med. Detta bordlades till nästa möte den 21 oktober. Styrelsen återkommer när beslut fattats och rutin fastställts.

 

/Tommy.

Comments